Lietošanas noteikumi

  • Mācību centra portāla lietošanas noteikumi.
termini: 
Lietotājs - persona, kas reģistrējas vai tiek reģistrēta portālā, fiziska persona.
uzņēmums vai organizācija - juridiska persona, kas ir iegādājusies piekļuves tiesības saviem darbiniekiem vai pieprasījusi individuālu kursu. 

 1. Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Datu aizsardzības apmācības” (turpmāk tekstā- mācību centrs) ir SIA IDYLL, reģ. Nr.44103121563, adrese: Kraujiņas, Ķoņu, pagasts, Naukšēnu novads, LV4247, dibināta izglītības iestāde. Izglītības kvalitātes valsts dienests Mācību centram piešķīris reģ. Nr. 4480802236, kas ir SIA DataProtection.lv strūktūrvienība.

 2. Pamatā izglītības programmas tiek īstenotas, izmantojot informāciju tehnoloģiju piešķirtās iespējas, organizējot tiešsaistes apmācības, webinārus un tiešaistes darba grupas. Īstenojot izglītības programmas tiešsaistē, tiks izmantota interneta platforma, kas izvietota domēna vārda adresē www.dataprotection.lv vai izmantojot citu adresi ar vai bez pāradresācijas. Pēc atsevišķa pieprasījuma, izglītības programmas var tikt īstenotas ar pasūtītāju saskaņotā vietā, piemēram, pasūtītāja nodarbināto (apmācāmo) darba vietā.

Kāpēc jāreģistrējas? 

Mācību centra portālā tiek un tiks izvietotas dažāda veida apmācību kursi, kur, lai piekļūtu tam, Lietotājam ir nepieciešams reģistrēties portālā. Portāla funkcionalitāte atļauj reģistrēties gan izmantojot sociālos tīklu pieejas tiesības, gan reģistrēties, izmantojot e-pastu un paroli. Atsevišķos gadījumos, Mācību centra administrācija var izveidot pieejas tiesības, nosūtot uzaicinājumu uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. 

Pēc reģistrācijas portālā, Lietotājs izvēlas apmācību kursu, kuram tas vēlas piekļūt. Gadījumā, ja attiecīgais kurss ir atzīmēts kā “bezmaksas”, tad Lietotājs tam piekļūst pēc reģistrācijas portālā. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas iegādāties maksas piekļuvi konkrētam kursam vai ir saņēmis uzaicinājumu, tad, piekļuve tiek nodrošināta pēc apmaksas saņemšanas vai atbilstoši uzaicinājumā norādītajam periodam.

Vienlaicīgi, portāla administrācija aicina reģistrējoties izmantot pareizu vārdu, uzvārdu, jo atsevišķiem kursiem ir paredzēts noslēguma pārbaudījums (tests), kur, pēc tā veiksmīgas nokārtošanas, Lietotājam tiek ģenerēts sertifikāts par kursa noklausīšanos un/vai apgūšanu. Sertifikātā tiks izmantoti tie dati, kurus Lietotājs norādīs reģistrējoties.

Kāda veida kursi ir pieejami portālā?

Portālā ir pieejami vairāka veida apmācību kursi:
“bezmaksas” - kas var būt ierakstīti webināri, ekspertu viedokļi, diskusijas par kursa nosaukumā norādīto tēmu;
“maksas” - piekļuve pie šī kursa satura tiek nodrošināta pēc samaksas saņemšanas. Gadījumā, ja Lietotājs izvēlas veikt samaksu, veicot norēķinu ar bankas norēķinu karti, tad piekļuve pie kursa tiek nodrošināta automātiski līdzko maksājums ir apstrādāts.
“ar ielūgumiem” - piekļuve pie šī kursa satura tiek nodrošināta tikai Lietotājiem, kurus Mācību centra administrācija ir īpaši atlasījusi un nosūtījusi uzaicinājumu. Tas var būt situācijās, ja Lietotāja darba devējs ir iegādājies īpaši izstrādātu mācību programmu saviem darbiniekiem vai situācijās, kad uzņēmums vai organizācija ir izvēlējusies apmācīt vairāk kā vienu darbinieku un uzņēmumam vai organizācijai ir manuāli sagatavots rēķins, piemērojot īpašos apmaksas nosacījumus, savukārt, Uzņēmuma vai organizācijas norādītās personas tiek manuāli reģistrētas portālā un konkrētājā apmācību kursā. 

Portāla administrācija vērš uzmanību, ka iegādājoties piekļuvi “maksas” vai “ar ielūgumiem” apmācību kursam, piekļuves tiesības nav patstāvīgas, bet, gan atbilstoši katram konkrētajam kursam individuāli norādīto periodu vai uzaicinājumā norādīto periodu (diena (-as), nedēļa vai vairākas nedēļas). Tāpat, aicinam iepazīties ar katra konkrētā kursa aprakstu, lai iepazītos ar tajā pieejamiem avotiem (videolekcija, prezentāciju materiāli, tests, papildus avoti, sertifikāts u.tml.). Pamatā, pēc kursa iegādes, Lietotājam tiks nodrošināta iespēja lejupielādēt prezentāciju, ļaujot noteikto periodu klausīties videolekcijas, tādejādi, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas, kā klātienes kursos un semināros, tas ir - saņemt uz rokas prezentāciju, bet “piekļuve lektoram un tā teiktajam” ir ierobežotu laika periodu.
Savukārt, attiecībā uz “bezmaksas” kursiem, portāla administrācija saglabā tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem tos izņemt no portāla vai pievienot jaunus papildus “bezmaksas” kursus.


Apmaksas nosacījumi.

Portāla funkcionalitāte nodrošina, ka apmaksu par kursiem var veikt tiešsaistē, izmantojot bankas norēķinu kartes. Visas summas, kas norādītas portālā, iekļauj arī pievienotās vērtības nodokli, kas pirkuma izdarīšanas brīdī ir spēkā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja ir nepieciešams Pievienotās vērtības nodokļa rēķins, lūdzam sazināties ar Portāla administrāciju sales@dataprotection.lv, e-pastā norādot rekvizītus par maksātāju un pakalpojumu, ko vēlas saņemt. 

Gadījumā, ja Jūs esat veikuši apmaksu ar bankas norēķina karti, bet Jums ir nepieciešams pievienotās vērtības nodokļa rēķins, lūdzam, norādot visus rekvizītus rēķina izrakstīšanai ne vēlāk kā 2 darba dienas laikā pēc pirkuma izdarīšanas, ziņot par to Portāla administrācijai uz sales@dataprotection.lv, pievienojot informāciju par maksājuma veicēju un maksājumu, lai Portāla administrācija varētu pārliecināties par apmaksas faktu.

Distances līguma nosacījumi.

Ievērojot apstākli, ka Portāla lietošana un piekļuve apmācību kursiem ir atzīstama par digitālo saturu, kur pakalpojums ir atzīstams par izmantotu ar piekļuves brīdi, tad Lietotājiem netiek nodrošinātas atteikuma tiesības.
Gadījumā, ja sistēmiskas kļūdas dēļ, Jūs esat veikuši apmaksu, bet neesat saņēmuši piekļuvi izvēletajam saturam, aicinam ziņot par to sales@dataprotection.lv un mēs labprāt palīdzēsim Jums atrisināt radušos situāciju.

Datu aizsardzība.

Lietojot šo portālu par personas datu pārzini ir atzīstams SIA DataProtection.lv, kas izmanto Jūsu ievadītos datus, lai nodrošinātu Jums iespēju piekļūt Jūsu izvēlētajam saturam (līguma nosacījumu izpilde), kā arī, it sevišķi, ja Jūs esat izvēlējušies “maksas” saturu, lai veiktu grāmatvedības uzskaiti (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde), kā arī, lai realizētu savas leģitīmās intereses, Pārzinis saglabās jebkuru informāciju, kas varētu nodrošināt pretenziju izskatīšanu.Augstākminēto mērķu vārdā, Pārzinis apstrādās zemāk norādīto datu kategorijas, bet ne tikai: 

Lietojot šo portālu vartikt apstrādāti sekojoši Jūsu dati:
  2.1 Vārds;
  2.2 dzimšanas datums;
  2.3 amata nosaukums
  2.4 kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese un tālrunis;
  2.5 Informācija par adresi, ja būsiet norādījis (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa rēķina sagatavošanai);
  2.6 finansu informācija, piemēram, kredītkartes Nr., termiņš un turētāja dati;
  2.7 IP adrese ( tajā skaitā, lai nodrošinātu vienu pieslēgumu, izmantojot portāla pakalpojumus)
  2.8 Galiekārtā izmantotos servisus (Chrome, Safary u.tml.), lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu.
  2.9 informāciju par operētājsistēmu
  2.10 informāciju par URLs, apmeklējumu vēsturi; and
  2.11 sīkdatņu informāciju, gan funkcionālās sīkdatnes, kas nodrošina portāla darbību, gan sīkdatnes, kas tiks izmantotas tirgus izpētei un apmeklētāju pieredzes analīzei.


 Izmaiņas šajos noteikumos stājas spēkā ne vēlāk kā 5 (piektajā) dienā pēc paziņošanas par izmaiņām, kas var būt atsevišķs ziņojums portālā vai kā sūtījums uz portālā reģistrētajām e-pasta adresēm. Vēršam uzmanību,ka izmantot Jūsu e-pasta adreses, lai informētu par šo noteikumu izmaiņām ir Pārziņa leģitīma interese un izriet no nepieciešamības izpildīt līgumu. Gadījumā, ja Jūs izmantojat aplikāciju, piekļuvei kursa saturam, aicinam iepazīties ar aplikācijas noteikumiem lejupielādējot aplikāciju.