Informācijas drošības pārvaldības ABC

 Kursa mērķis ir veicināt klausītāju izpratni par informācijas drošības pārvaldības nozīmi personas datu aizsardzībā un sniegt nepieciešamās pamatzināšanas par informācijas drošības pārvaldības sistēmas uzturēšanu, normatīvo aktu prasībām, atbilstoša informācijas drošības pārvaldības procesa nodrošināšanu  

Par kursu:

Ieteicamas priekšzināšanas par datorsistēmu un tīmekļa darbības pamatprincipiem un izpratne par informācijas tehnoloģiju pielietojumu mūsdienīgā organizācijā. Ieteicamās priekšzināšanas vari apgūt  arī šeit: „Ievads Informācijas tehnoloģijā (IT) un drošībā” .  

Kursā tiks apskatīts:

Informācijas drošība un tās tiesiskais regulējums organizācijas kontekstā
Informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanas priekšnosacījumi
Rutīnas informācijas drošības pārvaldības procesā
Informācijas drošības plānošana, nepieciešamie atbalsta pasākumi un prasības dokumentācijas izveidei un uzturēšanai
 Informācijas drošības pārvaldības sistēmas nepilnību novēršana un iespējas tās pilnveidei organizācijā

2020.gada martā
plkst. 9.30 - 12.45


20 CPE

 Teorētiskās un praktiskās tiešsaites nodarbības un diskusijas

Ieguvums

Iegūtas zināšanas, lai izprastu ceļa karti informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai, spējot piemērot normatīvos aktus un informācijas drošības labo praksi, sniedzot atbalstu organizācijai normatīvo aktu prasībām atbilstoša informācijas drošības pārvaldības  procesa nodrošināšanai.
Apliecinājums par kursa pabeigšanu

Deivids Golubs

IT profesionālis jau vairāk kā divdesmit gadus. Darba pieredze iegūta dažādās nozarēs strādājot gan publiskā, gan privātajā sektorā. Pēdējo desmit gadu laikā mērķtiecīgi pievērsies kiberdrošībai profesionāli pilnveidojoties un līdztekus iegūstot divus profesionālos maģistra grādus – kiberdrošības pārvaldībā un inženierijā. 

Piedalījies IT infrastruktūras ieviešanas projektos, IT auditos un IT pārvaldībā arī ārpus Latvijas robežām. Ikdienā nodrošina ne tikai informācijas drošības pārvaldības sistēmas uzturēšanu, bet arī veic informācijas drošības un personas datu aizsardzības auditus. 

Kā IT profesionālis joprojām turpina konfigurēt un uzturēt dažādas informācijas tehnoloģijas un sistēmas. Tā kā konsultējot daudz nākas strādāt ar cilvēkiem, tad brīvajā laikā izglītojas pētot psiholoģijas un organizāciju kultūras jautājumus, jo īpaši saista sociālās inženierijas un ietekmējošās komunikācijas gadījumu izpēte.

Aktīvi darbojas ISACA Latvijas nodaļā un uztur kontaktus ar kiberdrošības profesionāļu aprindām un sadarbojas ar kiberdrošību uzraugošajām institūcijām. Labprāt iesaistās arī sabiedrības izglītošanā, tāpēc mēdz uzstāties arī publiski. Patīk vadīt lekcijas pieaugušo izglītībā un lielu gandarījumu sagādā darbs ar motivētiem cilvēkiem. 
Patrick Jones - Course author