Vispārīgās datu aizsardzības regulas KOMENTĀRI


Kāpēc Regulas komentāri var Tev noderēt?

2018.gada 25.maijs. Pirms šī datuma presē tika radīta sajūta, ka sākot ar 2018.gada 26.maiju nebūs tiesības pat uzjautāt kaimiņa vārdu, jo tas jau būs GDPRa  pārkāpums un par to draudēs 4 % sods no iepriekšējā gada apgrozījuma vai līdz pat 20'000'000.00 EUR liels sods. Patiesībā Regula neuzradās 2018.gada 25.maijā. Patiesībā, lai runātu par Regulu, ir nepieciešams atgriezties pie personas datu aizsardzības vēstures un apstākļa, ka pamatprincipi, kas ir iekļauti Regulā, Latvijā bija jau spēkā no 2000.gada un jebkuram pārzinim bija pienākums rūpēties, lai tie tiktu ievēroti. Tādejādi, bez ievērības nevar atstāt arī personas datu nozares izpratnes attīstību, kur pirmsākumi meklējami gan Eiropas Padomes 1981.gada 28.janvāra Konvencijā par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi Nr.108, turpmāk - 108. konvencija, gan Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk- Direktīva 95/46/EK.  Ļoti daudz tiek dzirdēts, ka Regula ir jauna un neviens nezin kā īsti vajag, kas tad īsti ir jādara. Jā, iespējams. Bet atgriežoties pie personas datu aizsardzības nozares vēsturiskās attīstības - jau gadu gadiem iezīmējās tendences gan starptautisko, gan nacionālo tiesu spriedumos, gan Direktīvas 95/46/EK 29.panta datu aizsardzības grupas (tagad Eiropas datu uzraudzītāju kolēģijas) atzinumos. Tās ir tendences, kas palīdz arī labāk izprast Regulu. Informācijas apjoms īstenībā ir milzīgs un ir ļoti daudz nianses, kas vienā gadījumā, iespējams, nebūs būtiskas, bet citā gadījumā - izšķirošas. Šis arī bija iemesls kāpēc autoru kolektīvs sāka veidot Regulas komentārus - sākotnēji biroja vajadzībām, lai operatīvāk orientētos Regulas pantos un sniegtu klientiem kvalitatīvus pakalpojumus (pārāk bieži birojā izskanēja frāze: "Kolēģi palīdziet - kur bija rakstīts tas un tas, vajag pārlasīt vai xxx piemērojams, vajag atsauci, vajag citātu!"), gan vēlāk nonākot pie secinājuma, ka šāds apkopojums būtu noderīgs ikvienai personai, kura vēlas izprast Regulas būtību un tendences, kas balstītas uz tiesas spriedumiem, atzinumiem, uzraudzības iestāžu vadlīnijām un, visbeidzot, pieredzi, kas mērāma gados ilgi pirms parādījās Regulas projekta pirmās redakcijas. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 komentāri ir veidoti apkopojot, mūsuprāt, nozīmīgākos skaidrojumus, sniedzot pārskatu par tiesu redzējumiem dažādos tiesas spriedumos vienā vai otrā jautājumā, un, visbeidzot, dažreiz arī pievienojot autoru individuālos viedokļus par pieņemamu un nepieņemamu praksi, kas balstīti uz pieredzi.    Šī resursa priekšrocība ir tāda, ka Jūs iegūstiet ne tikai iespēju izlasīt e-grāmatu, veicot sev indivuduāli nepieciešamas piezīmes savā profilā, bet arī, piekļuve e-grāmatai piešķir Jums iespēju satikt citus resursa lietotājus, kuriem aktuāli ir Regulas piemērošanas jautājumi, diskutēt ar tiem forumā, dzirdēt citu lietotāju problēmjautājumus un uzdot savus neskaidros jautājumu. Bez tam, ievērojot apstākli, ka datu aizsardzība un drošība ir process, kas pieprasa patstāvīgu uzraudzību un sekošanu līdzi aktualitātēm, tad autoru kolektīvs apņemas pastāvīgi papildināt resursu ar jauniem skaidrojumiem un tiesas spriedumiem un gadījumos, ja jaunākos resursos būs saskatāma tendenču maiņa, tad attiecīgi tiks koriģēta arī informācija e-grāmatā. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 komentāri nekad nebūs pabeigti, tāpat kā Rīga! Vēlot veiksmi ceļojot cauri GDPR džungļiem,  Autoru kolektīva vārdā Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste Eiropas personas datu aizsardzības speciāliste (CIPP/E) Agnese Boboviča Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not 

Agnese Boboviča

Kopš 2010. gada sniedzot Sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, iegūta neatsverama pieredze, kas palīdz vadītos seminārus padarīt interesantākus . Kopš 2012.gada vadīja Datu aizsardzības speciālistu apmācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 80, kas paredzēja obligātu apmācību pirms eksāmena Datu valsts inspekcijā sertifikāta saņemšanai. Iesaistījusies daudzos projektos un aktivitātes, kas saistītas ar personas datu aizsardzību un drošību, tajā skaitā likumdošanas procesā un Tieslietu ministrijas izveidotajā VDAR konsultatīvajā padomē, lai nodrošinātu, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības ir ne tikai formalitāte, bet jebkura organizācija saskatītu pievienoto vērtību prasību izpildē. 2019.gada oktobrī līdzdarbojas Datu valsts inspekcijas rīkotajos semināros "Ceļvedis personas datu apstrādē mazajiem un vidējiem uzņēmējiem"
Komentāri izstrādāti, Agnese Bobovičas vadībā.
Patrick Jones - Course author